רמות מאיר

תוכנית גז/ 12/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רמות מאיר
מספר: גז/ 12/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בניין:
1.קו בניין קדמי 3.5 מ' בדרכים מס' 4, 5, 6.
2. קו בניין צדדי 1/5 מרוחב המגרש ולא יותר מ 30 מ'
3. קוי בנין חריגים לפי הרשום בטבלה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזררמות מאיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק
3711חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/09/1976תאריך פרסום: 23/09/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2258. עמוד: 2646. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה ברשומות09/01/1975תאריך פרסום: 09/01/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2082. עמוד: 879. שנה עברית: התשלה .
קבלת תכנית09/01/1975