רמות מאיר

תוכנית גז/ 12/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רמות מאיר
מספר: גז/ 12/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לבטל דרכים קיימות וחלקות רשומות,התווית דרכים חדשות, חלוקת מגרשים חדשים, ייעוד שטחים למגורים, שטח ציבורי, שטח ירוק, אזור מלאכה ותעשיה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזררמות מאיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק32, 4-6, 32, 34-35
3711חלק29-40, 47-55, 60-64, 66-6944-46, 56-59, 65, 90
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/10/1970תאריך פרסום: 29/10/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1668. עמוד: 126. שנה עברית: התשלא .
פרסום להפקדה ברשומות20/02/1969תאריך פרסום: 20/02/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1507. עמוד: 914. שנה עברית: התשכט .
קבלת תכנית20/02/1969