רמות מאיר

תוכנית גז/ מק/ 12/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רמות מאיר
מספר: גז/ מק/ 12/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסטת מבנין 02 הכולל מגרשים: 63, 77 א', 49 א',
61 א', 60 א', 17 א', 13 א', 76 א', 47 א', 62 א',
50 א', 106-117, 119-124.
הסטת מבנן 03 הכולל מגרשים:48 א',5 א',53 א',14 א',
39 א', 102, 101, 104, 46 א', 18 א', 26 א', 105 א',
25 א', 3 א'.
במטרה להמנע בפגיעה במבנים חקלאיים ומבני משק שהוקמו
בזמנו על סמך מפות סוכנות ישנות בתך גבולות התכנית,
מבלי לשנות שטחים מגרשים וסדר הצבתם. ביוצא מן הכלל
של 3 מגרשים: 49 א, 77 א' (כ-650 מ') ומגרש 63
כ-550 מ') שהוקטנו למימדים הממוצעים ביתר המגרשים
הדומים בתכנית.
לצורך ביצוע הנ"ל מבוצעים במסגרת התכניות השינויים
הבאים:
שטחי כביש הופכים בחלקה לשצ"פ, שטחים למגורים
הופכים בחלקם לשטח כביש ובחלקם לשצ"פ, שטחי שצ"פ
הופכים בחלקם לשטחים למגורים, רחובות משולבים
הופכים בחלקם לכבישים וחלקם שצ"פ.
כמו כן שונה מס' במגרש 63 א' ל-63.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזררמות מאיר

תיאור המיקום:
ישוב: רמות מאיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק37-40, 55-56, 65-68, 90
3711חלק2-6, 32, 34-35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 12/ 9מושב רמות מאיר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/03/1998תאריך פרסום: 08/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4626. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1996תאריך פרסום: 15/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4436. שנה עברית: התשנו .