רמות מאיר

תוכנית גז/ 105

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רמות מאיר
מספר: גז/ 105
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה חדשה, הרחבת דרך ואיחוד חלקות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזררמות מאיר

תיאור המיקום:
לודים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3710חלק7
3803חלק73-75
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/02/1970תאריך פרסום: 19/02/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1603. שנה עברית: התשל .