רמות מאיר

תוכנית גז/ 106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רמות מאיר
מספר: גז/ 106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון השטח וקביעת אזורים כמפורט. 2. שינוי לתכנית מפורטת זג/1/12 במגרשים 67,68 ודרך ביניהם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזררמות מאיר

תיאור המיקום:
רמות מאיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3711חלק18, 20, 23, 25, 46, 545-9, 11, 21, 26-33, 35, 37-39, 41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/1971תאריך פרסום: 25/03/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1709. שנה עברית: התשלא .