רמות מאיר

תוכנית גז/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רמות מאיר
מספר: גז/ 12/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מגרש 77 במקום השטח הציבורי. 1. השטח הציבורי שונה לאמצעיתו בגלל היות במקום טרנספ' 2. בגלל מקום המקלט באמצע ע"י הגמר השטח שונה מצבורי לשטח ירוק צבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזררמות מאיר

תיאור המיקום:
רמות מאיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק36, 48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/1971תאריך פרסום: 13/05/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1719. שנה עברית: התשלא .