רמות נפתלי - תכנית מתאר-רמות נפתלי

תוכנית ג/ 14385

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רמות נפתלי - תכנית מתאר-רמות נפתלי
מספר: ג/ 14385
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.1.1 הגדלת מספר מגרשי המגורים (הנחלות) בישוב עד ל - 115 נחלות, בהתאם לפרוגרמה מאושרת.
2.1.2 פיתוח רמות נפתלי באמצעות הגדלת האוכלוסיה, פיתוח וגיוון הבסיס הכלכלי וחיזוק התשתיות תוך שמירה על האופי הכפרי ושילוב על הסביבה, ברוח תכניתה של הרשות לתכנון ופתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר , רמות נפתלי - כפר 2000

עיקרי הוראות התכנית:

2.2.1 הגדלת מספר מגרשי המגורים במושב.
2.2.2 חללוקת מגרשי המגורים לאזור מגורים ואזור תעסוקה משקית.
2.2.3 הגדלת אחוזי הבניה למגורים
2.2.4 תוספת יחידת מגורים למגרש.
2.2.5 קביעת הוראות להקמת יחידות נופש ועסקים קטנים באזורי המגורים.
2.2.6 התאמת שטחי ציבור לישוב בגודל של עד300 משפחות.
2.2.7 הסדרת מערכת הדרכים בישוב והתאמתה לשכונות הקהילתיות המתוכננות.
2.2.8 הסדרת אזור חנייה לבית העלמין.
2.2.9 קביעת שטחים למתקנים טכניים ולמקלטים עפ"י מצב קיים ומתוכנן.
2.2.10 קביעת הוראות למתן היתרי בניה לכל אחת מהתכליות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןרמות נפתלירמות נפתלי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13655חלק2-124
13656חלק9, 12, 14, 41, 44, 50-51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/2008תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4411. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים18/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2008. עיתון: הצופה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/07/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/06/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/05/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות26/02/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית20/11/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2006תאריך פרסום: 08/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5593. עמוד: 462. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים06/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/09/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה04/05/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/12/2003
קבלת תכנית15/12/2003