רמת השרון, תכנית מתאר

תוכנית רש/ 210/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רמת השרון, תכנית מתאר
מספר: רש/ 210/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
כוללת את כל הקרקעות בתחום שפוט הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרון

תיאור המיקום:
רמת-השרון.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1971תאריך פרסום: 18/03/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1708. שנה עברית: התשלא .