רסקו ג'

תוכנית הר/ 485/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רסקו ג'
מספר: הר/ 485/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לעדכן את התכנית המפורטת הר/1/485 ואת גבולות החלקות בהתאם למפת מדידה מצבית כדי לאפשר ביצוע פרצלציה. 3) עידכון מצב קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרון

תיאור המיקום:
הוד השרון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6444חלק2-3, 6, 28-29, 32-33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/1980תאריך פרסום: 24/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2607. שנה עברית: התשם .