רעננה - רח' דפנה

תוכנית רע/ 2002/ לא

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רעננה - רח' דפנה
מספר: רע/ 2002/ לא
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה במגרשים מס' 31/1 , 32/1 .

עיקרי הוראות התכנית:
א. קביעת שטחי בניה: הגדלת השטח העיקרי ל- 180% משטח המגרש ושטח השירות ל- 30% מהשטח העיקרי.
ב.קביעת גובה בניינים.
ג. קביעת גודל מגרש מזערי לכל יעוד בקרקע.
ד. הרחבת דרך בתחום מגרש מס' 31/ 1.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרעננהרעננהרעננהדפנה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7656חלק31-32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרע/ 2000תכנית מתאר רעננהשינוי
תוכניתרע/ מק/ 2002/ כטשינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/11/2008
קבלת תכנית04/09/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200802015/12/2008