רפורמה לולים, נטועה

תוכנית ג/ 20413

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רפורמה לולים, נטועה
מספר: ג/ 20413
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה ליישם את עקרונות הרפורמה בענף ההטלה שתאפשר:

א. בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס מטילות, תוך קביעת הוראות בהתייחס לשימושי קרקע רגישים, שמירת המרחב הפתוח, לשיפוור התנאים הסביבתיים ביישוב.
ב. פירוק מבוקר של לולים ישנים, על מטרדיהם.
ג. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה / פקיעת תוקפה.
ד. קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית, ומתן אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת יעוד קרקע כדלקמן
1. לשטחים למבני משק, בהם תותר הקמת לולי הטלה, על מתקניהם.
2. לקרקע חקלאית.
ב. לחלוקת תחום התכנית לתאי שטח.
ג. קביעת זכויות והוראות בניה, והתכליות והימשוים המתרים בכל תא שטח.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי הטלה בכל תא שטח תשתיות הנדסיות ודרכים.
ה. קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התכנית.
ו. קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח, כולל תשתיות הנדסיות, דרכים, ביוב, ניקוז וכיוצ"ב.
ז. קביעת הוראות להריסה ולפינוי לולים ישנים קיימים
ח. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנהי בתחום התכנית.
ט. קביעת שלבים והתניות לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנטועה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19692חלק75-6, 8-9, 11-12
19693חלק39, 41, 66
19694חלק1, 3
19716חלק1-2, 5-6
19717חלק1, 4-5, 8-9
19718חלק1
19727חלק2-91
19729חלק31-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5409מפורטת מושב נטועהשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
תוכניתג/ 4908תכנית מתאר מעלה יוסףשינוי
תוכניתג/ 12094הרחבת מושב נטועהכפיפות
תוכניתמג/ מק/ 2001/ 35שינוי בקו בנין, גובה מגורים ואחוזי תכסית, נטועהכפיפות
תוכניתג/ 13148שלב ב' בהרחבת מושב נטועה, שינוי ל- ג/5409כפיפות
תוכניתג/ 13602הגדלת אזור מגורים בנחלה 56 בנטועה - שנוי לג / 5409שינוי
תוכניתג/ 14828שינוי יעוד לתיירות ונופש, נטועהכפיפות
תוכניתג/ 16504שינוי הגדרות ממגרשים לנחלות , מושב נטועהכפיפות
תוכניתמג/ מק/ 2008/ 24שינוי בקו בניין , ושינוי בהוראות בדבר עיצוב אדריכלי , נטועהכפיפות
תוכניתג/ 18330שנוי יעוד בנחלה 44, נטועהשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/09/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/09/2012
קבלת תכנית01/07/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201202419/09/2012