שאיבה והולכת מי ים המלח - פ-9

תוכנית 10/ 02/ 100/ 83

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שאיבה והולכת מי ים המלח - פ-9
מספר: 10/ 02/ 100/ 83
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית מפורטת להקמה ותפעול של תחנת שאיבה חדשה 9 P , מערכת הזנה וכל השימושים והתשתיות הנדרשים לתפעול התחנה לרבות פרוזדור חשמל מתח עליון ולהגנת התשריות מפני שטפונות.
כמו כן התכנית המפורטת תכיל את החיבור שבין תחנת השאיבה לבין תעלת ההזנה לבריכות.

עיקרי ההוראות:
בשטח התכנית מותרות כל הפעולות ווהשימושים הנדרשים לצורך הקמה ותפעול מערכת ההזנה של מי ים המלח כחלק אינטגרטיבי של מפעלי ים המלח, לרבות תעלת הזנה, צנרת הזנה, משאבות, מתקנים הנדסיים, תשתיות חשמל מכשור ותקשורת, דרכי שירות ותפעול, עבודות להסדרת הניקוז ולהגנה נגד שטפונות וכל פעולה הנדרשת לתפעול השוטף, לתחזוקה ולניטור של מערכת ההזנה על כל מרכיביה.
קביעת הוראות בדבר ניקוז והסדרת נחל צאלים.
1. קביעת התכליות המותרות בעל יעוד קרקע.
2. קביעת הוראות בדבר הקמת מתקנים הנדסיים ואתרי התארגנות הנדרשים להקמתם.
3. קביעת הוראות בדבר הקמת סוללות וביצוע עבודות עפר.
4. קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתרי בניה.
5. קביעת הוראות בדבר שמירה על איכות הסביבה.
6. קביעת הוראות בדבר שמירה על הבטיחות והתייחסות למצבי חירום.
7. קביעת הוראות בדבר צמצום המפגעים הויזואליים והטיפול בנוף.
8. שינוי יעוד משטח שיעודו איזור ים המלח ואזור חוף שמור, חקלאי, לשטח מתקנים הנדסיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמרתמרסדום(מפעלי ים המלח)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39184חלק4
100055חלק12-13
100140חלק8-9
100141חלק8, 165-7, 9, 12, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 02/ 100/ 44הקמת תחנת שאיבה למפעלי ים המלחכפיפות
תוכנית10/ 02/ 100תכנית מתאר תמרכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/06/2011
קבלת תכנית16/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201100713/06/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201100414/03/2011