שאר ישוב 38, יניב חן- איחוד וחלוקה בהסכמה.

תוכנית גע/ מק/ 139

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שאר ישוב 38, יניב חן- איחוד וחלוקה בהסכמה.
מספר: גע/ מק/ 139
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מגורים, איחוד וחלוקה מחדש, שינוי קוי בנין, הגדלת זכויות הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןשאר ישוב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13340כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4996חלוקת מגרשים מחדש שאר ישוב והסביבהשינוי
תוכניתג/ 73שאר ישובשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23427/03/2006