שביל ציבורי בין רחוב שיקמה לרחוב רותם

תוכנית 14/ 02/ 100/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שביל ציבורי בין רחוב שיקמה לרחוב רותם
מספר: 14/ 02/ 100/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת דרך משולבת בחלק משביל
ציבורי להולכי רגל על ידי שינוי בייעודי קרקע, איחוד
וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
בין רחוב השקמה לרחוב רותם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38563חלק102104, 115
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100/ 21שינוי לתכנית מתאר עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2035. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים13/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/02/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות06/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות15/10/2002תאריך פרסום: 15/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5120. עמוד: 219. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר13/10/2002
פרסום להפקדה בעיתונים26/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה15/04/2002
קבלת תכנית27/08/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200300106/01/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים24529/10/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200615/04/2002