שדה תעופה תמנע - חבל אילות

תוכנית 12/ 02/ 175

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שדה תעופה תמנע - חבל אילות
מספר: 12/ 02/ 175
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת השטח הקרקעי והתחום האווירי הנדרשים להקמת נמל תעופה פנים ארצי ובינלאומי בדרגה 2 עפ"י הוראות תמ"א 15, והגישות אליו, באזור העיר אילת וסביבותיה.
2. קביעת תחום נמל התעופה בו יוקמו המסלולים, המבנים, המתקנים ודרכי הגישה ואשר בו יותרו השימושים הדרושים לתפעול יעיל ובטיחותי של הנמל בתחום הקרקעי ובתחום האווירי.
3. קביעת השימושים המותרים בשטחים השונים בתחום התכנית כולל שרותי הפעלה ורווחה שלהם זיקה לתפעול הנמל והמיועדים לשרת את הנוסעים, המטענים והעובדים בנמל כמפורט במסמכי התכנית.
4. איחוד וחלוקת השטח הקרקעי של התכנית בהסכמת הבעלים וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
5. קביעת תנאים ואמצעים לתפעול בטיחותי שוטף ותקין של נמל התעופה.
6. קביעת הוראות בדבר הגבלות בניה בתחום האווירי סביב נמל התעופה:
א. קביעת הוראות בדבר הגבלות בניה לגובה בגין בטיחות טיסה.
ב. קביעת הוראות בדבר שימושי קרקע מותרים ליד מתקנים אוויריים.
ג. קביעת הוראות להגבלות בשימושי קרקע בדבר רעש מטוסים.
ד. קביעת הוראות להגבלות בשימושי קרקע בדבר מזעור סכנת ציפורים.
7. קביעת שטחי בניה מותרים, הוראות והגבלות בדבר הבנייה והשימושים בתחום התכנית.
8. קביעת עקרונות בעניין הגנה בפני שיטפונות.
9. קביעת הוראות בנושאי איכות הסביבה, וסיכוני רעידות אדמה.
10. קביעת הוראות בנושאי עיצוב נופי ותשתיות.
11. קביעת גופים מקצועיים ללווי התכנון המפורט של הנמל, ביצועו ותפעולו.
12. קביעת התנאים למתן היתרי בניה ולהפעלת הנמל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
מקום: ממזרח לבאר אורה ולאתר תמנע, ממערב לגבול ישראל - ירדן
מצפון לשמורת מסיב אילת, מדרום למאגרי מים אליפז א ו- ב

התכנית חלה על הגושים והחלקות להלן:
1. לתחום הקו הכחול:
גוש 39114, חלקי חלקות 2,5,6
גוש 39116, חלקי חלקות 1,2,3

2. לתחום הגבלות הבניה:
גושים וחלקי גושים: 39113, 39114, 39116, 40058, 40059, 40066, 40067, 40060, 40061, 40064, 40065, 40069.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 02/ 164יישוב קהילתי באר - אורהשינוי
תוכנית12/ 02/ 102שמורת טבע מסיב אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3297. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים19/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/03/2009
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/03/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות21/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3852. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2005
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/06/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/06/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית24/02/2005
החלטה בדיון בוולק"ח06/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה28/06/2004
קבלת תכנית10/05/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה