שדרוג מתקן לטיפול בשפכים והקמת מבני משק קיבוץ עלומים - שמעונים

תוכנית 7/ 03/ 156/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שדרוג מתקן לטיפול בשפכים והקמת מבני משק קיבוץ עלומים - שמעונים
מספר: 7/ 03/ 156/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקצאת שטחים למכון לטיהור שפכים חדש באתר חדש, ע"י שינוי ייעוד מ"אזור חקלאי" ל"מתקנים הנדסיים".
2. הסדרת תואי נחל, ע"י שינוי ייעוד מ"אזור חקלאי" ל"נחל", ומ"נחל" ל"אזור חקלאי".
3. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
4. קביעת זכויות ומגבלות בניה באזורי מתקנים הנדסיים ובניני משק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב
דרוםשמעוניםשדות נגבעלומים

תיאור המיקום:
בתחום מועצות אזוריות שדות נגב ושער הנגב
נ.צ.מ 153000/595750
מקום: שדות קיבוץ עלומים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
898חלק5
900חלק4, 6, 11-122, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 156/ 1קיבוץ עלומיםשינוי
תוכנית7/ 03/ 156/ 2קיבוץ עלומיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3207. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים16/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/03/2010
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5797. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים30/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/08/2009
החלטה בדיון בוולק"ח03/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/04/2006
קבלת תכנית22/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה