שדרות חן 12

תוכנית רח/ 750/ א/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שדרות חן 12
מספר: רח/ 750/ א/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.
2. הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית מ- 836 מ"ר ל- 1210 מ"ר + מרפסות מקורות בשטח 165 מ"ר, 15 מ"ר בממוצע ליח"ד.
3. הגדלת מס' יח"ד מ- 6 יח"ד ל- 11 יח"ד.
4. שינוי במספר הקומות מ- ע + 4 קומות לקומת עמודים + 5 קומות + קומה שישית חלקית.
5. קביעת קו בניין קדמי של 3 מ' למרפסות.
6. קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותשד חן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3702חלק246
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6276. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים29/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/07/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/07/2011
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות06/02/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/12/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1228. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים14/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/03/2010
קבלת תכנית14/01/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201100506/02/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים119130/11/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201000603/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה