שד' התמרים - פינת רחוב אדום - שכונת האשל אילת

תוכנית 2/ 03/ 102/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שד' התמרים - פינת רחוב אדום - שכונת האשל אילת
מספר: 2/ 03/ 102/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים מיוחד עם חזית מסחרית.
ב. שינוי יעוד מאזור מסחרי לדרך.
ג. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים מיוחד עם חזית מסחרית.
ד. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך.
ה. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ו. קביעת שטחי בניה מרביים:
שטח עיקרי 4,400 מ"ר
שטחי שרות 3,966 מ"ר.
ז. קביעת מספר הקומות המרבי כמפורט להלן:
- קומת מרתף לחניה,
- קומה מסחרית במפלס שד' התמרים,
- קומה לחניה מפולשת במפלס רח' אדום,
- חמש קומות מגורים.
ח. קביעת גובה המרבי של הבניין.
ט. שינוי קו בנין.
י. קביעת מספר יחידות דיור מרבי בשטח לאזור מגורים סה"כ 36 יח"ד.
יא. שינוי גבול חלקה - מגרש 16.
יב. קביעת הוראות בדבר הריסת מבנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתשד התמרים

תיאור המיקום:
שד' התמרים פינת רח' אדום, שכונת האשל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40002חלק64
40003חלק1664, 102, 106
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
תוכנית2/ 03/ 102/ 8שכ' אשל חלוקה מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/2008תאריך פרסום: 22/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5811. עמוד: 3224. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים27/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/03/2008
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 477. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים14/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/10/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/09/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/05/2006
קבלת תכנית23/03/2006