שוניות מלאכותיות, מפרץ אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 112

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שוניות מלאכותיות, מפרץ אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 112
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשיקוע שוניות מלאכותיות במימי מפרץ אילת,
שתשמשנה כאטרקציה לצוללנים.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת התחום שבו יותר שיקוע של שוניות מלאכותיות מתחת לפי הים.
ב. קביעת הנחיות סביבתיות ופיזיות לגבי גודלן, אופיין ותכונותיהן
של השוניות.
ג. קביעת תנאים להצת השוניות.
ד. קביעת בדיקות סביבתיות (ניטור) שיש לערוך לאחר שיקוע
השוניות המלאכותיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילת
דרוםגלילית מחוז הדרום

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 4004-2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40043חלק
40044חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/08/2009
קבלת תכנית03/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100919/09/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000831/05/2010