שוק עירוני - רהט

תוכנית 17/ 03/ 296/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שוק עירוני - רהט
מספר: 17/ 03/ 296/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת זכויות בנייה וקביעת הנחיות ומגבלות בנייה, שתאפשרנה הקמת שוק דוכנים פתוח, המקורה קירוי קל.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ד. שינויים בהסדרי חנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
מרכז אזרחי

גושים וחלקות:
גוש: 100225/5 חלקה: 2 (חלק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100225חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 03/ 296/ 3מרכז רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 874. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים30/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/11/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/11/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות24/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2075. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/02/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה22/08/2005
קבלת תכנית24/02/2004