שוק רוכלים - אזור תעשיה - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 25/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שוק רוכלים - אזור תעשיה - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 25/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת מגורים וחלוקה מחדש של המגרשים קיימים
וקביעת יעודי קרקע למטרות הבאות: שטחים למסחר, שוק,
שטחים ציבוריים פתוחים, חנויות ודרכים ואזורי מלאכה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1898כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 25שוק קמעונאי - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1986תאריך פרסום: 30/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3297. עמוד: 1304. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים05/01/1986
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/1985
פרסום להפקדה ברשומות30/05/1985תאריך פרסום: 30/05/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3206. עמוד: 2526. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים24/05/1985תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1985. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1985. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1985. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה17/09/1984
קבלת תכנית24/07/1984