שורקות - קבוץ חפץ חיים

תוכנית בר/ 137

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שורקות - קבוץ חפץ חיים
מספר: בר/ 137
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע ולשנות קרקע חקלאית לאזורי מגורים ומבני חינוך, מבני צבור, תעשיה, משק חקלאי, ספורט, דרכים וחניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
קיבוץ חפץ חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4309חלק1
4315חלק2-3
4316חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/1979תאריך פרסום: 13/09/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2564. שנה עברית: התשלט .