שחלוף שטח פרטי פתוח במגורים ומגורים בשטח פרטי פתוח.

תוכנית בר/ 224/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שחלוף שטח פרטי פתוח במגורים ומגורים בשטח פרטי פתוח.
מספר: בר/ 224/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שחלוף שטח פרטי פתוח במגורים ומגורים בשטח פרטי פתוח.

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקת המגרשים בהסכמת הבעלים.
שחלוף שטח פרטי פתוח בשטח מגורים ושטח מגורים בשטח פרטי פתוח ללא שינוי בגודל השטח המוחלף או בזכויות הבניה.
קביעת דרך גישה למגורים ע"י שינוי יעוד קרקע משטח פרטי פתוח לדרך משולבת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבני ראם

תיאור המיקום:
קואורדינטה X מתחם A 179850, מתחם B 180950

קואורדינטה Y מתחם 631340 A, מתחם 630920 B

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5462חלק12
5463חלק24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 224/ 1הרחבת המושבשינוי
תוכניתבר/ 224תכנית מתאר בני ראםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 751. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים26/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4272. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים11/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2007
קבלת תכנית07/01/2007