שטח בנוי

תוכנית 6/ 03/ 113/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח בנוי
מספר: 6/ 03/ 113/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח פרטי פתוח ואזור מבני משק לאזור מגורים, לאזור ספורט ולדרך. כ-80 דונם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבגת (קבוץ)

תיאור המיקום:
קיבוץ גת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34101חלק7, 10, 21-22
34103חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/1985תאריך פרסום: 23/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3215. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1984תאריך פרסום: 30/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3128. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית29/11/1984