שטח חקלאי לגידול בעלי חיים - מושב מלילות

תוכנית 7/ 02/ 328/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטח חקלאי לגידול בעלי חיים - מושב מלילות
מספר: 7/ 02/ 328/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקצאת מגרש חקלאי ב' בין חלקות לגידול בעלי חיים.
ב. מתן זכויות בניה.
ג. הסדרת חלקות גובלות.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת גבולות חלקות עפ''י המצב בפועל.
ב. מתן זכויות ומגבלות בניה למבנים עבור גידול בע''ח.
ג. קביעת שימושים מותרים.
ד. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
ה. הנחיות גישה לשטח מדרך חקלאית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבמלילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100280חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/01/2010
קבלת תכנית12/08/2009