שטח לבנייני ציבור שכונה 28 רהט

תוכנית 17/ 02/ 223/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטח לבנייני ציבור שכונה 28 רהט
מספר: 17/ 02/ 223/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור להקמת בית ספר תיכון בהיקף של 24 כיתות וקביעת שימושם.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. הגדלת היקפי בניה מירביים במגרש 949 מ- 30% ל- 130% מתוכם 80% המהווים שטחים עיקריים מעל למפלס הכניסה הקובעת.
40% שטחי שירות מתחת למפלס הכניסה הקובעת ו- 10% שטחי שירות מעל למפלס הכניסה הקובעת.
ד. קביעת 110% זכויות בניה למגרש 915 מתוכם 80% המהווים שטחים עיקריים מעל למפלס הכניסה הקובעת.
20% שטחי שירות מתחת למפלס הכניסה הקובעת ו- 10% שטחי שירות מעל למפלס הכניסה הקובעת.
ה. שינוי קו בנין במגרש 949 ותוספת 2 קומות + מרתף.
ו. קביעת גובה מירבי של 29 מ' לצריח המסגד במגרש 949.
ז. קביעת שטח מגרש מזערי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
שכונה 28, נ.צ. 589.000/178.000

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ מק/ 2155קביעת מגבלות אחידות לקוי בנין בכול אזורי המגורים ברהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 2תכנית מתאר רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 375מסגד ליד שכונה 28 - רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/2006תאריך פרסום: 09/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5550. עמוד: 4127. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים23/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1605. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה22/08/2005
קבלת תכנית28/03/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500922/08/2005