שטח לבנייני ציבור - שכונה 9 חורה

תוכנית 7/ 03/ 412/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח לבנייני ציבור - שכונה 9 חורה
מספר: 7/ 03/ 412/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לבנייני ציבור בשכונה 9
בחורה על ידי שינוי ביעוד קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים
וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורהשכ 9

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גוש 2 (ארעי) חלקי חלקה 8

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 412שכונה 9 - חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2067. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/02/2004
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה בעיתונים01/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות22/07/2003תאריך פרסום: 22/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5208. עמוד: 3542. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/02/2003
קבלת תכנית31/01/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300901/12/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים33531/08/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300203/02/2003