שטח לגדר בטחון קיבוץ בית ניר

תוכנית 6/ 03/ 142/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח לגדר בטחון קיבוץ בית ניר
מספר: 6/ 03/ 142/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת קרקע חקלאית עבור מרכיבי ביטחון בהיקף אזור מגרשי מגורים א'.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת שימושים ליעוד הקרקע.
ב. קביעת הוראות כלליות לפיתוח השטח כולל תשתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבבית ניר

תיאור המיקום:
קואורדינטה X : 187750
קואורדינטה Y: 617750

קיבוץ בית ניר, אזור הרחבת מגורים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34057חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4718. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/05/2012
החלטה בדיון בוולק"ח01/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2010
קבלת תכנית09/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/08/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה