שטח למבני ציבור

תוכנית 2/ 02/ 101/ 119

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטח למבני ציבור
מספר: 2/ 02/ 101/ 119
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור למבנה ציבור לרווחת תושבי העיר.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד ממגורים שצ"פ ודרכים למבנה ציבור , דרכים ותעלה.
2. קביעת שימושים מותרים.
3. קביעת הנחיות בינוי.
4. קביעת קווי בניין.
5. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 193801
קואורדינטה Y 386383

מזרחית למתחם בגין: רחוב האצטדיון,
מערבית: דרך ההרים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40045חלק1
40046חלק79
40070חלק1
40073חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 39תכנון אזוור ספורט פולו וגולףשינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 724. שנה עברית: התשעג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/11/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/10/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/09/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/09/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/08/2010
קבלת תכנית28/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה