שטח למוסד ישיבת הנגב נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 146

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח למוסד ישיבת הנגב נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 146
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשטח למוסד בהסכמת בעלים על
ידי איחוד וחלוקה ושינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויות,
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
מקום: רחוב שלום בונייך 7

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39579חלק54, 75, 89-90, 92-93
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 36תוכנית 22/ 03/ 102/ 36שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/2006תאריך פרסום: 23/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5531. עמוד: 3331. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים11/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית07/09/2004
פרסום להפקדה ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3414. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים24/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/06/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/04/2004
החלטה בדיון בהפקדה22/12/2003
קבלת תכנית09/10/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/03/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/03/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400706/09/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים41523/06/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301622/12/2003