שטח לתעשיה ומלאכה זעירה ומעליו מגורים, סכנין

תוכנית ג/ 19251

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטח לתעשיה ומלאכה זעירה ומעליו מגורים, סכנין
מספר: ג/ 19251
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת לשינוי יעוד מאזור תעשיה ומלאכה זעירה למגורים מסחר ותעסוקה והגדלת אחוזי הבנייה ושינוי קווי בניה

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור תעשיה ומלאכה זעירה למגורים מסחר ותעסוקה
הגדלת אחוזי
קביעת גובה מבנה ומספר קומות
שינוי קווי בניה בהתאם למסומן בתשריט
קביעת הוראות למתן היתרי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19290חלק100137
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7574שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה , שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות28/03/2012
הוגשו התנגדויות14/11/2011
פרסום להפקדה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 421. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/10/2011
פרסום להפקדה בעיתונים15/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/09/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/08/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית23/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2011
קבלת תכנית14/11/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה