שטח לתעשיה מושב זוהר

תוכנית 6/ 03/ 199/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח לתעשיה מושב זוהר
מספר: 6/ 03/ 199/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה
לצורך הסדרת מצב קיים, ועל מנת לאפשר תוספת בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישזהר

תיאור המיקום:
ישוב: זהר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3143חלק2, 11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/1994תאריך פרסום: 02/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4219. עמוד: 3570. שנה עברית: התשנד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/05/1994
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/05/1994
החלטה בדיון באישור תכנית02/05/1994
פרסום להפקדה ברשומות03/02/1994תאריך פרסום: 03/02/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4189. עמוד: 2007. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים11/01/1994תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/01/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה09/01/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/01/1994
החלטה בדיון בהפקדה18/10/1993
קבלת תכנית12/08/1993