שטח ספורט באר טוביה

תוכנית 8/ 03/ 169

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח ספורט באר טוביה
מספר: 8/ 03/ 169
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור ספורט אזורי למועצה האזורית באר טוביה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור ספורט ונופש.
ב. קביעת זכויות, הוראות, הנחיות ומגלבות בניה.
ג. קבחיעת הוראות לפיתוח נופי והוראות לישום התכנית.
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2505חלק36
2531חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 59בריכות שחיה - באר טוביהכפיפות
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
תוכנית8/ במ/ 69תכנית לבנית מגורים מרכז עזר טובים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/04/2012
קבלת תכנית12/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012