שטח פיתוח לקיבוץ לוטם ולישוב קהילתי לוטם.

תוכנית ג/ 9150

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטח פיתוח לקיבוץ לוטם ולישוב קהילתי לוטם.
מספר: ג/ 9150
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח פיתוח לקיבוץ וישוב קהילתי לוטם.
ב. שינוי יעודים ועתודות קרקע מ: שטח חקלאי, יער נטע אדם קיים לפי תמ"א 22, אזור מגורים ג' ושטח פרטי פתוח, ל: אזור מגורים א', אזור לבנייני ציבור, אזור מסחר ושירותים, שטח ציבורי פתוח ודרכים.
ג. התווית דרכי גישה והרחבת דרכים קיימות.
ד. חלוקה למגרשים.
ה. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות מגורי אדם,
מבני צבור ושרותים.
ו. מתן הוראות ותנאים לפיתוח השטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
נספחיםתסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה
נספחיםתסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה
נספחיםתסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה
נספחיםתסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה
נספחיםתסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלוטם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19262חלק16
19263חלק27-28, 34, 39-4122, 29, 42-44, 54
19401חלק1, 4, 7, 53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8470שינוי יעוד למגורים, לוטםשינוי
תוכניתג/ 6443קבוץ לוטםשינוי
תוכניתג/ 3352קבוץ לוטםשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4214. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/07/2000
פרסום לאישור בעיתונים30/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/1999
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1999תאריך פרסום: 29/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4789. עמוד: 4967. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 04/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה27/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה17/08/1998
קבלת תכנית04/03/1996