שטח ציבורי חינוך קואס - אום אל פחם

תוכנית ענ/ 522

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח ציבורי חינוך קואס - אום אל פחם
מספר: ענ/ 522
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שנוי יעוד שטח חקלאי לאתר לבנייני ציבור להקמת מבנה ציבור.
- התווית מערכת דרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןאום אל-פחםאום אל-פחם

תיאור המיקום:
שכונת עין אלווסטא.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20343חלק45, 47-50, 62, 68
20410חלק8, 41-447, 9-11, 40, 45-48, 58-59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/03/2007תאריך פרסום: 22/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5643. עמוד: 2091. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים11/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2007. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2007. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/03/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית12/12/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות12/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2006
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/08/2006
פרסום להפקדה בעיתונים14/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2006. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות02/08/2006תאריך פרסום: 02/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5562. עמוד: 4525. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/07/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/07/2006
החלטה בדיון בוולק"ח19/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה30/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/10/2001
קבלת תכנית13/05/2001