שטחי שירות ופטורים, חיפה.

תוכנית חפ/ 1400/ שש

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטחי שירות ופטורים, חיפה.
מספר: חפ/ 1400/ שש
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- קביעת שטחי שירות ושטחים הפטורים מחשוב שטח הבניה,
במסגרת תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי
בניה בתכניות ובהיתרים) תשנ"ב - 1992 , בכל
הבנינים שאינם מיועדים למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה
כל שטח העיר חיפה.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/03/1997תאריך פרסום: 30/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4508. עמוד: 2833. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית17/12/1996
פרסום להפקדה ברשומות15/03/1996תאריך פרסום: 15/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4391. עמוד: 2526. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים08/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 08/03/1996.
החלטה בדיון בהפקדה07/11/1995
קבלת תכנית04/04/1995