שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים בתחום השיפוט של המועצה המקומית זכרון יעקב

תוכנית ש/ 1130

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים בתחום השיפוט של המועצה המקומית זכרון יעקב
מספר: ש/ 1130
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד אזורים לשטחים פתוחים ושטחים חקלאיים בהתאם למאפייני השטח ורגישותו, תוך קביעת השימושים, התכליות והנחיות לתחזוקה, שימוש ושימור שיתאימו לסוג השטח הפתוח או השטח החקלאי ותוך שמירת אופים ומאפייניהם.
2. לאפשר הקמת מבנים חקלאיים בשטחים החקלאיים שבתחום שטח השיפוט של המועצה המקומית זכרון יעקב ולקבוע לגביהם זכויות והוראות בניה ופיתוח.
3. קביעת קריטריונים להקמת מבנים חקלאיים בתחום התכנית.
4. קביעת שטחי בניה והוראות בניה למבנים חקלאיים.
5. פרוט השימושים המותרים במבנים אלו.
6. קביעת הנחיות בנושא איכות סביבה הכוללים הנחיות בנושא שפכים, ריחות, מיכלי דלק, חומרי הדברה וכד'.
7. קביעת הנחיות לביצוע תשתיות.
8. קביעת הנחיות בנוגע לניקוז.
9. קביעת הנחיות לאיחוד מגרשים.
10. קביעת תנאים למתן התרי בניה בשטחים חקלאיים וקביעת הנחיות מפורטות בדבר הכנת הבקשות להתרי בניה למבנים אלו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10191חלק2
10211חלק1-27
10212חלק1-23, 26-34, 37, 39-40
10213חלק1-2, 5-18, 24-30, 32-51, 58-59
10225חלק1-28
10227חלק1-4, 6-165, 17
10228חלק1-16
10229חלק1-13
10230חלק1-12, 14-16
10947חלק26-27, 87, 123121, 129, 134
10948חלק51-55, 57-58, 8243-50, 56, 68
11275חלק21-22, 27, 33-351-20, 23-25, 28-32, 36-38
11276חלק2, 4-6, 8-12, 14-18, 32, 34, 43-463, 7, 13, 19-21, 23-25, 28-31, 33, 35, 37, 40, 42, 47-48
11287חלק1, 7-9, 29
11295חלק11545-48, 106, 110, 116-118, 121
11298חלק61, 63
11299חלק13
11300חלק3, 12-13, 16-17, 20-24
11308חלק2914, 18, 20-21, 26
11309חלק32, 34-37, 43-4826, 38-42, 101
11321חלק23, 230
11323חלק71-7263-64, 70, 73
11324חלק24, 32-331, 3-5, 13-14, 17-20, 22, 26, 29
11325חלק3, 6-7, 13-15, 19-20, 23-24, 27, 31-32, 42-44, 464-5, 8-12, 16-18, 21-22, 25-26, 28-30, 33-41, 45, 47, 49-50
11326חלק10-131-9, 14-54
11327חלק1, 6, 8, 11, 13-14
11328חלק7-22, 24-39, 44-481-6, 40-43
11329חלק2-3, 9, 11, 188, 10, 16-17
11331חלק1-3, 7, 12-15, 17-19, 21, 28, 37-10320, 22-24, 27, 29, 34-35
11332חלק2, 4-81, 3, 9-10, 14-15
11333חלק11-121, 5-7, 10, 13-17, 20-21
11334חלק1-5, 7-9, 12, 14, 186, 11, 15
11335חלק1-7, 9-20
11336חלק1-6, 8-13, 15-24, 27-28, 31-3614, 25-26, 29-30
11337חלק3-8, 289-24, 29
11338חלק1-11
11339חלק5, 7-17, 19-103, 105-130
11340חלק3, 5-6, 8-9, 13, 16-17, 21, 23, 25-93, 101, 103, 105, 107-108, 111-112, 115-116, 119-120, 123-124, 130-145, 147-23020, 22, 98, 100, 102, 104, 106, 109-110, 113-114, 117-118, 121-122, 125-129, 231
11373חלק5, 7
11374חלק2, 4
11701חלק1-23
11702חלק1-4, 9, 11, 13-14, 16-196-8
11703חלק1-14
11706חלק2-4, 8-11, 17, 20, 22, 24-26, 291, 5-7, 12-16, 18-19, 21, 23, 27-28, 30
11707חלק2-1213
11708חלק2-1011
11709חלק2
11710חלק72-4, 6
11711חלק1-3
11712חלק2-9, 14, 16-211, 10-13, 15
11721חלק1-34
11722חלק3-10, 13-14, 191-2, 11-12, 15-18, 20, 22
11723חלק14-2011-13, 22, 25
11724חלק32, 44, 60-621, 18, 35, 38-43, 45-47, 49-50, 59, 63, 67, 69, 74
11790חלק35
12066חלק5-231-2, 4
12068חלק1-18, 20-24, 2619, 25
12069חלק1-12, 14-18, 20, 23-24, 2613, 19, 21-22, 25
12074חלק1-35
12077חלק2-4, 6, 51, 57, 59, 61, 66-68, 8153
12078חלק2-9, 16, 57, 72, 75, 77, 87, 89-93, 96-97
12079חלק1-6, 27-30, 39, 64, 66, 70, 75-78
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 22בינוי מרכז אזרחי, זכרון יעקב.שינוי
תוכניתש/ 11תכנית מתאר זכרון יעקבשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/2011תאריך פרסום: 03/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6314. עמוד: 354. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים16/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/08/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/08/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות02/06/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2009תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2280. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/01/2009
פרסום להפקדה בעיתונים09/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/01/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/12/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית22/07/2008
החלטה בדיון בהפקדה11/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/05/2003
קבלת תכנית30/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות201100724/05/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות201100603/05/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות201001802/11/2010
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות201001015/06/2010
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200901817/11/2009
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200901102/06/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים100428/02/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים36922/07/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200702211/12/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200601807/11/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200601403/10/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200401406/07/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200301016/12/2003
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200300822/07/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה