שטחים פתוחים במועצה האזורית בני שמעון

תוכנית 7/ 02/ 305/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטחים פתוחים במועצה האזורית בני שמעון
מספר: 7/ 02/ 305/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הסדרת הייעודים והשימושים בשטחים הפתוחים בתחומי המועצה האזורית בני שמעון.
2. הגדרת גבולות השטחים הבנויים של הישובים השונים ואזורים אחרים, המיועדים לבנייה מכל סוג שהוא, ביחס לשטחים הפתוחים.

עיקרי ההוראות:
1. תכנון מושכל אשר יאפשר פיתוח האזור תוך צמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים ושמירה על החזות הנופית הכפרית-חקלאית של האזור.
2. הגדרה והסדרה של שימושי הקרקע בשטחים החקלאיים, פירוט המתקנים והמבנים שיותרו לבנייה לשירות יעודי קרקע אלה והתנאים להקמתם.
3. קביעת הנחיות לעריכת תכניות מפורטות בתחום השטחים הפתוחים.
4. קביעת תנאים למתן היתר בנייה למבנים יבשים בשטחים החקלאיים.
5. קביעת הנחיות לעריכת מסמך נופי/סביבתי נלווה לתכניות מפורטות בשטחים הפתוחים.
6. הסדרת פעילות יצרנית נוספת לפעילות החקלאית בחלקה א' במושבים נבטים, ברוש, תדהר ותאשור, בהתאם לתכניות המתאר הארציות והמחוזיות, וזאת על ידי:
- שמירת האופי הכפרי של המושבים והמשך פעילות חקלאית תוך התרת שימושים לתעסוקה לא חקלאית (פל"ח) בחלקות א' של הנחלות במושבים.
- ניצול מושכל של התשתיות הקיימות המתוכננות במושבים.
- קביעת הנחיות מפורטות שתאפשרנה הקמה והסבה של מבנים למטרות לא חקלאיות.
- צמצום ומזעור מפגעים סביבתיים במושבים.
- שמירה מירבית על קרקע חקלאית.
7. סימון תחום חיפוש שטח לחקלאות ותיירות, תחום מסדרון אקולוגי, אתרי תיירות לסוגיהם, צירי נוף, נקודות תצפית, אתרים לשימור, עצים לשימור, מבנים לצרכי חינוך, מרכזים לוגיסטיים חקלאיים, מאגרי מים ומרכזי תעסוקה לא חקלאית מושביים.
8. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע, הנחיות בינוי, הנחיות לעיצוב אדריכלי והנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 585,000
קואורדינטה Y 177,000

כל תחום המועצה האזורית בני-שמעון

גושים וחלקות:
כל הגושים והחלקות הכלולים בתחום המועצה האזורית בני שמעון

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות23/07/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר11/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6797. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים09/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/07/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית09/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2008
קבלת תכנית18/05/2008
פרסום הכנת תכנית בעיתונים06/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הכנת תכנית ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 770. שנה עברית: התשסח .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית06/08/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות