שיוני קו בנין, ומס' קומות, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 05

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיוני קו בנין, ומס' קומות, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 05
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין - לפי תשריט.
מתן לגיטימציה לבית קיים.
שינוי במס' קומות - קומה אחת מעל המותר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות חניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16875חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2002תאריך פרסום: 26/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5063. עמוד: 1767. שנה עברית: התשסב .