שיכון צבא קבע בכרמל הצרפתי.

תוכנית חפ/ 870/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שיכון צבא קבע בכרמל הצרפתי.
מספר: חפ/ 870/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- מתן אפשרות לתוספות בניה בתחום חלקות המגורים
הבנויות תוך קביעת קוי בנין והנחיות, וביטול חובת
עיצוב ארכיטקטוני החלה על השטח
- קביעת הוראות בניה לחלקות פנויות המסווגות למגורים
- שינוי יעוד של חלק משטח הציבורי הפתוח לצורך הגדלת
אתר למבנה ציבור המשמש לבית ספר וקביעת הוראות
בינוי עליו.
- תכנון דרך גישה לרכב לבית הספר ולחלקות שאינן
בנויות אשר אין אליהן גישה כיום.
- תכנון גישה לרכב חרום לחלקות הבנויות הפונות לשטח
ציבור הפתוח ואשר אין אליהן היום גישה לרכב.
- ביטול חזית מסחרית בחלקה 69 בגוש 10914.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה
מורדות הצפוניים מזרחיים של הר הכרמל, צפונה למרכז
סטלה מאריס ולרח' טשרנחובסקי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10804חלק21
10914חלק47, 49-70, 73-82, 90-97, 103, 105-10646, 98
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/07/1995תאריך פרסום: 02/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4316. עמוד: 3813. שנה עברית: התשנה .
החלטה בדיון באישור תכנית29/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות28/10/1993תאריך פרסום: 28/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4153. עמוד: 226. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים29/09/1993תאריך פרסום בעיתון: 29/09/1993.
החלטה בדיון בהפקדה11/02/1993
קבלת תכנית09/09/1992