שילוב בית הספר החקלאי והסדרת יעודי קרקע, נהלל

תוכנית ג/ 18004

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שילוב בית הספר החקלאי והסדרת יעודי קרקע, נהלל
מספר: ג/ 18004
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח מבני ציבור לחינוך על מנת להסדיר שימושי קרקע במתחם של בית הספר החקלאי בישוב נהלל
תוספת יחידות דיור לבעלי מקצוע ותושבים

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד משטח מגורים מבני משק ספורט למבנה ציבור לחינוך.
ב. שינוי יעוד משטחי מבני משק ושטח מבני ציבור לדרך ולמגורים.
ג. שינוי שטח מבני משק לשטח מבני ציבור ולשטח פרטי פתוח
ד. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי
ה. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה להקצאת 25 מגרשים למגורים ובמגרשים למבני ציבור במרכז הישוב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17181חלק17-21, 23-28
17182חלק24-30, 36-38, 40
17183חלק40-46, 55-56
17184חלק1-15, 18-2116-17
17185חלק1-9, 11-2310
17186חלק1-40, 44-45, 48, 63, 66, 68, 72-73, 75, 80, 82-83, 89-99, 102-107, 109, 111-113, 115-128, 130-146
17187חלק1-36, 43, 48, 54, 58-60, 62-65, 67-68, 72, 74-80, 86-87, 90-92, 95-108
17188חלק1-4, 19, 21, 25-28, 31-33, 36-375-17, 29
17191חלק4345, 47, 59-64
17192חלק1-18, 21
17193חלק3118-28, 30
17500חלק64-65, 67-71, 73-74, 79-81, 87-89
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11245מבני ציבור, נהללשינוי
תוכניתג/ 4223חלוקה מחדש, ביה"ס החקלאי התיכון נהללשינוי
תוכניתג/ 13637מושב נהלל - הוראות בניהשינוי
תוכניתמשצ/ 17תכנית מפורטת מס' משצ/17שינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 962. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים28/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/10/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/09/2011
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1938. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים26/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/11/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית25/05/2010
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/02/2009
קבלת תכנית30/12/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה