שימור מבנה רפת היסטורי ואזור מסחרי - קרית ענבים.

תוכנית מי/ 400/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שימור מבנה רפת היסטורי ואזור מסחרי - קרית ענבים.
מספר: מי/ 400/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים ומבני ציבור לאזור מבנה היסטורי לשימור ,אזור מסחרי ושטח פרטי פתוח.
ב. ביטול דרכים והתווית דרכים חדשות , הגדרות אזורי חניה לרכב.
ג. שמור מבנה הרפת ההסטורית בקיבוץ קרית ענבים כולל חזיתות ופרטים אדריכליים.
ד. הגדרת תנאים ומגבלות לפיתוח סביבת המבנה בהתאמה למטרות השימור.
ה. קביעת שימושים מותרים וזכויות בניה.
ו. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות שימור
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהקרית ענביםקרית ענבים

תיאור המיקום:
מועצה אזורית מטה יהודה,
שטח בין קואורדינטות אורך 211/586 - 211/506
לבין קואורדינטות רוחב 635/394 - 635/288
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29552חלק13-16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 400שינויים בגבולות - קיבוץ קרית ענבים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2006תאריך פרסום: 30/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5534. עמוד: 3418. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים28/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2006. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/04/2006
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/04/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות23/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1900. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים11/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/12/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2003
קבלת תכנית10/11/2001