שימוש חורג בשטח חקלאי למבנה תיירות בנחלה א' בחצבה.

בקשה ועדה מקומית תרנ/ 30/ 06/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שימוש חורג בשטח חקלאי למבנה תיירות בנחלה א' בחצבה.
מספר: תרנ/ 30/ 06/ 2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ16/04/2007