שימוש חורג למבנה לול כמסעדה

בקשה ועדה מקומית בצת 2007/ 0010

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג למבנה לול כמסעדה
מספר: בצת 2007/ 0010
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג למבנה לול קיים כמסעדה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבצתבצת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18326חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4798מרכז ספורט, גשר הזיוהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף07/04/2008