שימוש חורג משטח חקלאי לגן אירועים

בקשה ועדה מקומית סאלם2010 / 002

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שימוש חורג משטח חקלאי לגן אירועים
מספר: סאלם2010 / 002
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג מהיתר בשנת 1977, מתעשית בלוקים לגן אירועים בשטח 178.97 מ"ר
שימוש חורג משטח חקלאי לגן אירועים פתוח 823.30 מ"ר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20718חלק34-52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה