שימוש חורג - רוטשילד 13 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3603/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג - רוטשילד 13 ת"א
מספר: 3603/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
"להעביר את הדיון בבקשה לשינויים בקומת קרקע ובקומה ג', תוספת בניה קומה ד' חלקית ובניית מעלית חיצונית כשימוש חורג לתכנית 216 ממשרדים למגורים בקומות ג'-ד' לצמיתות לועדה המחוזית לרבות הדיון בהתנגדויות שהתקבלו. אם הבקשה תאושר היא תותנה בהתאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מה"ע".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושד רוטשילד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7245חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה11/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות92911/09/2006