שימושים עיקריים במרתפים במבני ציבור

תוכנית בב/ 105/ מצ/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שימושים עיקריים במרתפים במבני ציבור
מספר: בב/ 105/ מצ/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת הוראות בדבר השימושים העיקריים המותרים בקומות המרתף של בנייני ציבור.
2. קביעת הוראות בדבר גובה קומת המרתף מעל מפלס פני החצר בתחום קווי הבניין לצורך אוורור ותאורה טבעיים.
3. קביעת זכויות עבור השימושים העיקריים המותרים עפ"י תכנית זו.
4. קביעת תנאים למתן היתר.

עיקרי ההוראות:
1. בקומות המרתף העליונות של בנייני ציבור יותרו שימושים ציבוריים עיקריים אשר לא מצריכים שהות ארוכת טווח וכדלהלן:
א. ספריות לא ציבוריות לצרכי המוסד שבבניין בלבד.
ב. חדרי חוגים והקצבות.
ג. מקוואות.
ד. חדר אוכל למוסד שבבניין, ללא מטבח בישול.
ה. חדר התעמלות וספורט.
2. השימושים העיקריים המותרים על פי תכנית זו יותרו בקומת מרתף עליונה בלבד.
3. לא יותר שימוש לאולם אירועים במרתף.
4. התכסית של קומות המרתף תהא בהתאם לקבוע בהוראות התכניות שבתוקף החלות על המקרקעין, לרבות הוראות תכנית בב/ מק/ 105/ מ/ 2 לעניין שטחי ניקוז וחלחול מים.
5. השטח העיקרי המתווסף בקומות המרתף עפ"י תכנית זו יהיה בהתאם לחלוקת השימושים במרתף בין עיקרי ושירות ולכל היותר בהיקף תכסית המרתף ובהתאם לתנאים המפורטים בתכנית בב/ מק/ 105/ מ/ 2.
6. הפרש הגובה המרבי בין מפלס תקרת קומת המרתף העליונה שבתחום קווי הבניין ובין מפלס פני החצר לא יעלה על 1.2 מ' או בהתאם לתקנות התכנון והבניה, הנמוך מבינהם.
7. פתחי האוורור והתאורה למרתפים יהיו טבעיים בשיעורים שייקבעו בתאום עם היחידה הסביבתית ר"ג - ב"ב ומשולבים במבנה העיקרי בתחום קווי הבניין ולא תתאפשר הקמת בליטות נפרדות בשטח המגרש למטרה זו, ובשום מקרה לא יותרו פתחים בגבול המגרש.
8. במקרה של עירוב שימושים בקומת המרתף - שימושים עיקריים עפ"י תכנית זו והשימוש לחניה, תבנה הפרדה מלאה וללא פתחים בין השימושים כך שהכניסה הראשית לשטח הציבורי בקומת המרתף לא תהיה מתוך החניה. למרות האמור לעיל יותרו פתחי חירום בלבד בין השימושים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק

תיאור המיקום:
התכנית חלה על כל מרחב תכנון בני ברק

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ 105/ צהגדלת זכויות בניה במגרש לבנין ציבורישינוי
תוכניתבב/ מק/ 105/ מ/ 2קווי בניין למרתפיםכפיפות
תוכניתבב/ 105/ אתוכנית בב/ 105/ אשינוי
תוכניתבב/ 105/ בתוכנית בב/ 105/ בשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/2008תאריך פרסום: 22/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5811. עמוד: 3211. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים06/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/03/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/03/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/02/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות05/02/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2007תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 14. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים27/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/08/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
קבלת תכנית10/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/09/2006