שינו יעוד מחקלאי למבני משק, כפר יחזקאל

תוכנית ג/ 14405

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינו יעוד מחקלאי למבני משק, כפר יחזקאל
מספר: ג/ 14405
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח למבני משק - להקמת רפת משותפת ולול, כבית אימון לעופות , לולים למטילות ופטימים.

עיקרי הוראות התכנית:-
- קביעת הנחיות והוראות למתן היתר בניה.
- קביעת הנחיות והוראות לשמירת איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20593חלק26-27, 30-31, 36, 56, 58-59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
תוכניתג/ 1760כפר יחזקאל ומעון חרודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות08/11/2006תאריך פרסום: 08/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 55930. עמוד: 460. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/10/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/06/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות06/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/03/2006תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2307. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים19/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/02/2006
החלטה בדיון בוולק"ח21/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה19/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/05/2004
קבלת תכנית23/12/2003