שינו יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט ונופש סכנין

תוכנית ג/ 19689

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינו יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט ונופש סכנין
מספר: ג/ 19689
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שטח למסחר ספורט ונופש

עיקרי ההוראות:
הקמת שטח למסחר ספורט ונופש
קביעת תכליות ליעודי הקרקע
קביעת הוראות וזכויות בניה כגון: אחוזי בניה תכסית קרקע, גובה ומרווחי גובה
קביעת הנחיות בינוי פיתוח ועיצוב אדריכלי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19269חלק15-16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
לא הוגשו התנגדויות31/10/2012
החלטה בדיון בוולק"ח15/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/10/2012
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6387. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/09/2012
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2012. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/09/2011
קבלת תכנית10/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה