שינוי באחוזי בניה וקווי בניה - באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 101/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי באחוזי בניה וקווי בניה - באר שבע
מספר: 5/ 02/ 101/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע אזורי מסחרי בהתאם למסומן בתשריט ולאפשר שיפוץ בנין קיים והרחבתו בהתאם לתכנית המוצעת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38002חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/1976תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1976. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות23/04/1976תאריך פרסום: 23/04/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2215. עמוד: 1674. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית01/03/1976